2018-08-30

Konsultacje społeczne w sprawie projektu: „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019"

Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu:

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019"

Konsultacje mają charakter zamknięty i rozpoczną się w dniu 06.09.2018 r., a zakończą w dniu 21.09.2018 r. o godz. 24.00.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach, ponadto mają one charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu. Konsultacje będą przeprowadzane w formie forum konsultacyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.mikolowski.pl.

Konsultacje mają charakter zamknięty i są kierowane wyłącznie do organizacji pozarządow}'ch oraz podmiotów prowadzących działalność pożyiku publicznego.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacji.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego. Wszelkie opinie, uwagi i wnioski należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: konsultacjeIE@mikolowski.pl. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Mikołowie pod numerami telefonu 32/3248258.

Załączniki

  Program Współprac...nsultacje.pdf 200,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się